herb-rgb

15.10.2022
Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie z arteterapii – rękodzieło . Szczegóły poniżej i na plakacie .
Dla Waszych wolontariuszy, pracowników, każdej osoby, która działa w Waszych szeregach i współpracuje, opiekuje się osobami niepełnosprawnymi.
Nasze zaproszenie na szkolenie z arteterapii skierowane jest do organizacji pozarządowych z powiatów: puławskiego, świdnickiego, parczewskiego oraz Miasta Lublin. Zapraszamy szczególnie te osoby, które nie mają wykształcenia w kierunku plastycznym czy z arteterapii.
Zadanie w całości sfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na plakacie.
plakat
Szkolenie z arteterapii- zaproszenie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia  „IUVO”  zaprasza na zajęcia rekreacyjne z koniem dla dzieci niepełnosprawnych z miasta Lublin

Szczegóły w pliku poniżej

 

ogloszenie.docx

ZAPROSZENIE

Projekt obejmuje pełny cykl zajęć metodą TOMATIS`A i skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, zaburzeniami koncentracji i problemami adaptacyjnymi.

 

Szczegóły w linku poniżej

ogloszenie,docx

 

Ogłaszamy nabór na zajęcia metodą Tomatis`a.

Zajęcia z hipoterapii zorganizowane są w ramach wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności osób niepełnosprawnych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2016-2020” pod nazwą  „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Lublin.

Projekt realizowany jest do 31.10.2017r.

Zajęcia z hipoterapii odbywają się w Lublinie przy ul. Głuskiej 36.

Terminy indywidualnie ustalane z hipoterapeutą.

 

 

Zajęcia są w większej części dofinansowane przez Prezydenta Miasta Lublin, obowiązuje jednak wpłata własna 70 zł  za cały cykl 10 spotkań, po 30 minut każda sesja.

Wymagane jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz potwierdzony zaświadczeniem od lekarza brak przeciwwskazań do zajęć z hipoterapii.

Wszelkie informacje i zapisy proszę zgłaszać do : Magdaleny Kiljanek, Tel. 531633133.

 

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

ogloszenie.docx

Ogłaszamy nabór na zajęcia z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Lublin

W celu przeglądania zawartości proszę kliknąć w poniższy link

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projektodawca: Eurodoradztwo Sp. z o.o.
Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”
Okres realizacji: 01.01.2017-31.03.2018

Cel główny projektu:
Podniesiona aktywność edukacyjna, zawodowa i społeczna u min. 80%osób spośród 108 uczestników projektu (65 kobiet, 43 mężczyzn) z grupy NEET, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 54 osoby dzięki udziałowi w formach wsparcia oferowanych w projekcie w okresie 01.01.2017-31.03.2018r.

Grupę docelową projektu stanowi 108 osób młodych (65 K i 43 M), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym co najmniej 80% stanowią osoby bierne zawodowo. Pozostałą część grupy docelowej stanowią osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy.
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Struktura grupy docelowej:
-min.10% to osoby długotrwale bezrobotne;
-min. 30% to osoby niepełnosprawne;
-min. 30% to osoby o niskich kwalifikacjach;
-min. 60% to kobiety;
-min. 80% to osoby bierne zawodowo;
-20% to osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem:
1-BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – IPD”
2-BLOK POŚREDNICTWO PRACY
3-BLOK „MOJE UMIEJETNOŚCI PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE” dla niepełnosprawnych uczestników projektu
4-BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE: SPECJALISTA DS.FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
5-BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE (KWALIFIKACYJNE): OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI, SZKOLENIA KOMPUTEROWE ZGODNE ZE STANDARDEM ECCC.
6- STAŻ ZAWODOWY „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!”

Rezultaty, które zostaną osiągnięte to m.in.:
-108 osób młodych z gr. NEET objętych wsparciem w ramach projektu;
-35% osób długotrwale bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub samo zatrudnienie po opuszczeniu programu
-48% osób o niskich kwalifikacjach które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu
-17 % osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po opuszczeniu programu.

Biuro projektu:
ul. Grenadierów 13 pok. 103
20-331 Lublin
Biuro czynne pn-pt w godz. 9.00-15.00

MŁODZI-WYKWALIFIKOWANI-ZAKTYWIZOWANI

unnamed

Różnorodne formy rehabilitacji ruchowej i społecznej osób niepełnosprawnych

,,AKTYWNOŚĆ KULTURALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. TANIEC W ŻYCIU  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH“.

Współorganizatorzy:

­PREZYDENT MIASTA LUBLIN
­Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
­Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
­OIC POland
Pierwszy dzień Konferencji, poświęcony kulturze, finansowany był ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programy Konferencji
Plakat

 

03.12.2015r.

1. Zmiany świadome, zmiany kontrolowane – punkt wyjścia dla skutecznego niesienia pomocy.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego. W ramach projektu zrealizowano trzy dwudniowe szkolenia dla kadry zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej Województwa Lubelskiego.

DSC_0636
DSC_0601
DSC_0632
DSC_0551

2. ,,Największe szczęście w świecie, na końskim jeździć grzbiecie” – zadanie dofinansowane zostało ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzono 300 sesji  jazdy konnej dla 30 dzieci niepełnosprawnych.logo_PFRON_2011_r

ROK 2015
Nasz projekt

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć tanecznych dla  grupy osób niedosłyszących. Zadanie dofinansowane zostało ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

Rok 2008
Nasz projekt